fbpx

Savannah Hayes Grandana Pillows

Savannah Hayes Grandana Pillows
  • Shape: Square
  • Size: 26" x 26"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Savannah Hayes, Grandana, Blush
  • Edge Detail: Contrast Piping-Stout, Ketchum, Dusk
  • Trim: None
Savannah Hayes Grandana Pillows
Savannah Hayes Grandana Pillows