fbpx

Andy Staszak x ROMO Pillows

Andy Staszak x ROMO Pillows
  • Shape: Square
  • Size: 20" x 20"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: ROMO, Onetti, Tamarind
  • Edge Detail: None
  • Trim: None
Andy Staszak x ROMO Pillows
Andy Staszak x ROMO Pillows